"باسمه تعالی"

نشریه علمی-دانشجویی تاغ به منظور برداشتن گامی موثر در جهت توجه بیشتر به منابع‌طبیعی و محیط‌زیست ایران و همچنین ارائه راهکارهای نوین علمی جهت بهبود وضعیت آن‌ها در کشور تاسیس گردیده است. بی شک فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی می‌توانند  نقش بسزایی در رشد و توسعه کشور داشته باشند. براین اساس دانشگاه تهران به عنوان نخستین موسسه دانشگاهی آموزش عالی ایران، وظیفه خود دانسته است تا با گردهم آوری مطالعات علمی نوین و ارزشمند جامعه علمی کشور بخشی از مسئولیت خطیر خود را به انجام برساند. نشریه علمی، فرهنگی و اجتماعی تاغ به صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران‚  توسط آقای محمد صادق رهبانی تاسیس و با همیاری اساتید بزرگوار و دانشجویان پویا راه اندازی گردیده است. رویکرد ما نشر آخرین دستاوردهای علمی دانشجویان، اساتید و نوآوران کشور جهت حفظ منابع‌طبیعی و محیط زیست، توجه به داشتن هوایی سالم، مدیریت و بهبود منابع آبی، توسعه و حفاظت از منابع خاک، بیابان‌زدایی، مرتعداری و آبخیزداری می‌باشد.

رویکردهای تحقیقاتی فعلی این نشریه بر اساس چالش‌های موجود در کشور بوده که برگرفته از برنامه‌ی راهبردی وزارت علوم و دانشگاه تهران بر اساس اصول و معیارهای علمی و برمبنای نیازهای واقعی و خط مشی دانش‌محور بنا نهاده شده است. امید است نتایج حاصل از تحقیقات این نشریه بتواند در راستای بهبود و حفاظت منابع ارزشمند کشورمان مفید باشد.

از همه‌ اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در رشته‌های مهندسی طبیعت، مرتعداری، آبخیزداری، مدیریت و کنترل بیابان و رشته‌های مرتبط دعوت می‌شود جهت ارسال مطالب خود به نشریه علمی دانشجویی تاغ ضمن مطالعه بخش راهنمای نویسندگان، از طریق بخش ارسال مقاله سایت اقدام فرمایند. 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
انجمن علمی -دانشجویی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی

مدیر مسئول:
محمدصادق رهبانی

سردبیر:
فرید شهیدی نژاد

مشاور علمی:
دکتر سلمان زارع

مدیر داخلی:
محمد مهدی پورحنیفه


دوره انتشار: سه شماره در سال