شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
انجمن علمی -دانشجویی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی

مدیر مسئول:
  محمدصادق رهبانی

سردبیر:
  فرید شهیدی نژاد

مشاور علمی:
  دکتر سلمان زارع

مدیر داخلی:
  محمد مهدی پورحنیفه


دوره انتشار: فصلنامه